Regulamin serwisu

§ 1. Postanowienia wstępne 

 1. Niniejszy regulamin serwisu internetowego Playpuls.pl. (dalej: Regulamin) określa szczegółowe zasady świadczenia przez  TELEWIZJĘ PULS Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (00-724), przy ul. Chełmskiej 21 bud 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000081367, NIP 527-21-59-295, REGON 002169163, kapitał zakładowy 3.046.000 zł („Administrator”), usług w serwisie playpuls.pl,  zlokalizowanym pod adresem internetowym http://playpuls.pl oraz jego rozwinięciami.
 2. Podstawowym przedmiotem działalności platformy Playpuls.pl jest udostępnianie Usługi VoD.

 § 2. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie, a te wyrazy pisane wielka literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: 

 1. Platformy Sprzętowe – środowiska programistyczne, na których zgodnie z warunkami technicznymi określonymi Regulaminem playpuls.pl dostępny jest Serwis Playpuls.pl, w szczególności komputery i urządzenia przenośne;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Serwisu internetowego playpuls.pl dostępnego pod adresami domenowymi tvpuls.pl, puls2.pl, juniortv.pl lub playpuls.pl oraz ich rozwinięciami;
 3. Serwis playpuls.pl - serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem internetowym http://playpuls.pl lub jego rozwinięciami;
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu playpuls.pl;
 5. Materiał – każda treść udostępniana przez Administratora w ramach Serwisu playpuls.pl w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności treści w postaci audiowizualnej, tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej, ;
 6. Usługa VoD– audiowizualna usługa medialna świadczona drogą elektroniczną  polegająca na bezpłatnej  prezentacji treści cyfrowych w postaci Materiału video w wybranym przez Użytkownika czasie i miejscu, świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 7. Umowa - umowa zawierana drogą elektroniczną między Administratorem, a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usług zgodnie z Regulaminem.

 § 3. Warunki korzystania z Serwisu Playpuls.pl 

 1. Użytkownik playpuls.pl może korzystać z Serwisu playpuls.pl przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostępność Serwisu dla Użytkownika przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub w części.
 3. Administrator świadczy Użytkownikowi Usługi w ramach Serwisu na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, na warunkach określonych Regulaminem.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usług. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.
 5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej playpuls.pl w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
 6. Administrator ma prawo prowadzenia działalności promocyjnej oraz reklamowej w Serwisie.
 7. Administrator jest uprawniony do czasowej i krótkotrwałej przerwy w działaniu Serwisu lub poszczególnych Usług w celu jego ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzenia konserwacji.
 8. Serwis playpuls.pl dostępny jest wyłącznie na Platformach Sprzętowych, spełniających wymagania techniczne  określone w Regulaminie.
 9. Usługa VOD jest świadczona jako usługa nieodpłatna.
 10. Zawarcie Umowy oraz rozpoczęcie korzystania z Usługi VOD następuje przez otwarcie odpowiedniej strony internetowej.
 11. Użytkownik ma prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez:a)      zaprzestanie korzystania z Serwisu,b)      przesłania oświadczenia na piśmie, telefonicznie lub na adres internetowy Administratora.
 12. Korzystanie z Usługi VoD dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych i nie służących działalności zarobkowej.

§ 4. Warunki techniczne

 1. Dostęp i korzystanie z Serwisu playpuls.pl możliwe jest dla Użytkownika korzystającego z komputera:
  1. zaopatrzonego w jeden z następujących systemów operacyjnych:
   a) MS Windows XP;
   b) MS Windows Vista;
   c) MS Windows 7;
   d) Mac OS 10.X;
   e) MS Windows 8;
   f) MS Windows XP Service Pack 3 lub ich nowszych wersjach,
  2. z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługa plików „cookies” oraz JavaScript:
   Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej wersji;
   Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji;
   Opera 15 lub nowszej wersji;
   Google Chrome 30 lub nowszej wersji;
   Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji,
  3. oraz z następującymi wtyczkami zainstalowanymi w jednej z powyższych przeglądarek:
   a) MS Silverlight w wersji 5.0 lub jego nowszej wersji;
 2. Dostęp i korzystanie z Serwisu Playpuls.pl możliwe jest dla Użytkownika na urządzeniach przenośnych zaopatrzonych w jeden z następujących systemów operacyjnych:
  a) Android 2.3.6 lub jego nowszych wersjach;
  b) iOS 5 lub jego nowszych wersjach;
  c) Windows Phone 7.5 lub jego nowszych wersjach.
 3. Korzystanie z Serwisu playpuls.pl na Platformach Sprzętowych wymaga dostępu do dowolnego typu połączenia z Internetem, o przepustowości co najmniej 512 kilobitów/sekundę.
 4. Aktualne informacje dotyczące wymagań technicznych są dostępne na stronie: playpuls.pl, w zakładce Pomoc.
 5. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Usług Użytkownikom nie spełniającym warunków technicznych określonych powyżej.

§ 5. Ograniczenia dotyczące korzystania z Serwisu playpuls.pl 

 1. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisu playpuls.pl Użytkownikowi, który:
  a) wykorzystuje Serwis playpuls.pl do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  b) utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu playpuls.pl, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu playpuls.pl;
  c) zamieszcza w Serwisie playpuls.pl skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu playpuls.pl;
  d) stosuje urządzenia lub oprogramowanie umożliwiające korzystanie z danej usługi dostępnej w Serwisie playpuls.pl osobom nie będącym Użytkownikami tej usługi w Serwisie playpuls.pl zgodnie z Regulaminem playpuls.pl;
  e) narusza postanowienia Regulaminu playpuls.pl.

§6. Prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne 

 1. Materiały i treści, będące przedmiotem Usług VoD w Serwisie playpuls.pl podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
 2. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i Materiałów zawartych w Serwisie playpuls.pl w zakresie funkcjonowania Serwisu playpuls.pl dysponuje Administrator bądź inny wskazany w Serwisie playpuls.pl podmiot trzeci.
 3. Utrwalanie, kopiowanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Użytkownika w Materiały dostępne w ramach Usługi VoD, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu, jest zabroniona i skutkuje odpowiedzialnością prawną.

§ 7. Prawo odstąpienia  od Umowy 

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email - kontakt@pulstv.pl .lub w formie pisemnej na adres ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa. Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z formularza odstąpienia, którego wzór jest dostępny TUTAJ.

§ 8. Dane osobowe, polityka prywatności

 1. Przy świadczeniu Usług Administrator może korzystać z plików „cookies" zapisywanych na dysku komputera Użytkownika oraz zbierać informacje o adresie IP. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem internetowym http://playpuls.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9. Reklamacje 

 1. Reklamacje na działanie Serwisu oraz poszczególnych Usług w ramach Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika  na adres: Telewizja Puls sp. z o.o., ul. Chełmska 21 bud. 22, 00-724 Warszawa, lub elektronicznie na adres: kontakt@pulstv.pl
 2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie zasadności reklamacji.
 4. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia.

 § 10. Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu jego nowa wersja zostanie opublikowana w Serwisie wraz ze wskazaniem daty jego wejścia w życie.