Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu playpuls.pl (zwanego dalej „Serwisem”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, TELEWIZJA PULS Sp. z o.o (zwana dalej „TV PULS”) z siedzibą w Warszawie (00-724), przy ul. Chełmskiej 21 bud 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000081367, NIP 527-21-59-295, REGON 002169163, kapitał zakładowy 2.828.750 zł, publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami” lub pojedynczo „Użytkownikiem”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

II. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ TV PULS

 1. TV PULS zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swojego Serwisu w sposób anonimowy.
 2. TV PULS gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem, treściami i usługami, w tym:
  • informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer ;
  • IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika.
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest TV PULS.
  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), do którego można się zwracać w sprawach dotyczących danych osobowych.

  IOD Sabina Grząsiak- Chruszcz
  Kontaktować się z IOD należy za pomocą wiadomości e-mail daneosobowe@pulstv.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając korespondencje na poniższy adres:
  Inspektor Ochrony Danych Telewizja Puls. Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 bud. 22 00-724 Warszawa
 2. TV PULS przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Użytkowników wykorzystuje się w następujących celach:
  • prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług, informowania o treściach i usługach TV PULS oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z TV PULS;
  • prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia  uprzedniej zgody przez Użytkownika na tego typu działania oraz wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi TV PULS, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od TV PULS.
 1. TV PULS nie udostępnia podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika bądź na żądanie organów uprawnionych.
 2. TV PULS  może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

IV. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO DO MODYFIKACJI

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe TV PULS gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku Serwisu obsługiwanego automatycznie, działania te może wykonać sam Użytkownik, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać kontaktując się z administratorem na adres podany w pkt. XI.

V. POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA I/LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

 1. W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu:„cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.
 2. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji  przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.
 3. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na identyfikację Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.
 4. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak i w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.
 6. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda odmiennie, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu TV PULS  zaleca zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.
 7. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 8. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.
 9. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.
 10. W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies” Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc poprzez formularz kontaktowy dostępy na stronie http://playpuls.pl/kontakt

VI. LOGI DOSTĘPOWE

 1. W trakcie korzystania z Serwisu zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa. TV PULS  może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji do usługi Konto TV PULS, a w przypadku osób niezalogowanych do podania numeru IP zawartego w logach dostępowych.

VII. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisu, którego administratorem jest TV PULS. TV PULS nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest TV PULS. TV PULS zaleca zapoznanie się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

VIII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

 1. Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo.
 2. TV PULS zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie TV PULS zaleca nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez Serwis.

IX. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W stopce Serwisu administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

XI. KONTAKT

Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@playpuls.pl