Jesteś tutaj

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO POD NAZWĄ „PLAYPULS.PL”

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin Playpuls.pl. określa szczegółowe zasady świadczenia przez  TELEWIZJĘ PULS Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (00-724), przy ul. Chełmskiej 21 bud 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000081367, NIP 527-21-59-295, REGON 002169163, kapitał zakładowy 2.828.750 zł („Administrator”), usług w serwisie playpuls.pl  zlokalizowanym pod adresem internetowym http://playpuls.pl.
 2. Podstawowym przedmiotem działalności platformy Playpuls.pl jest udostępnianie Usługi VoD.

§ 2. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie, a te wyrazy pisane wielka literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Platformy Sprzętowe – środowiska programistyczne, na których zgodnie z warunkami technicznymi określonymi Regulaminem playpuls.pl dostępny jest Serwis Playpuls.pl, w szczególności komputery i urządzenia przenośne;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Serwisu internetowego play puls.pl dostępnego pod adresami domenowymi tvpuls.pl,  puls2.pl  lub playpuls.pl lub ich rozwinięciami;
 3. Serwis playpuls.pl - serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem internetowym http://playpuls.pl;
 4. Użytkownik – użytkownik korzystający z Serwisu playpuls.pl, przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. Materiał – filmy fabularne, dokumentalne, animowane, seriale, audycje rozrywkowe, do których Administrator posiada stosowne autorskie prawa majątkowe i pokrewne lub korzysta z licencji;
 6. Czas Dostępu – okres, w którym Użytkownik może korzystać z Materiału, zgodnie z zakresem praw posiadanych przez Administratora;
 7. Usługa VoD – usługa świadczona drogą elektroniczną  polegająca  na bezpłatnej  prezentacji treści video w wybranym przez Użytkownika czasie, późniejszym niż czas emisji na antenie kanałów telewizyjnych Administratora (aktualnie: TV Puls i PULS 2), świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3. Warunki szczególne korzystania z Serwisu Playpuls.pl

 1. Użytkownik playpuls.pl może korzystać z całości Serwisu playpuls.pl przebywając wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Serwis playpuls.pl dostępny jest wyłącznie na Platformach Sprzętowych wskazanych w Regulaminie.

§ 4. Warunki techniczne

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu playpuls.pl, mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa Danych przechowywanych na Koncie w Serwisie.
 2. Dostęp i korzystanie z Serwisu playpuls.pl możliwe jest dla Użytkownika korzystającego z komputera:
  1. zaopatrzonego w jeden z następujących systemów operacyjnych:
   a) MS Windows XP;
   b) MS Windows Vista;
   c) MS Windows 7;
   d) Mac OS 10.X;
   e) MS Windows 8;
   f) MS Windows XP Service Pack 3
   lub ich nowszych wersjach,
  2. z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługa plików „cookies” oraz JavaScript:
   Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej wersji;
   Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji;
   Opera 15 lub nowszej wersji;
   Google Chrome 30 lub nowszej wersji;
   Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji,
  3. oraz z następującymi wtyczkami zainstalowanymi w jednej z powyższych przeglądarek:
   a) MS Silverlight w wersji 5.0 lub jego nowszej wersji;
 3. Dostęp i korzystanie z Serwisu Playpuls.pl możliwe jest dla Użytkownika na urządzeniach przenośnych zaopatrzonych w jeden z następujących systemów operacyjnych:
  a) Android 2.3.6 lub jego nowszych wersjach;
  b) iOS 5 lub jego nowszych wersjach;
  c) Windows Phone 7.5 lub jego nowszych wersjach.
 4. Korzystanie z Serwisu playpuls.pl na Platformach Sprzętowych wymaga dostępu do dowolnego typu połączenia z Internetem, o przepustowości co najmniej 512 kilobitów/sekundę.
 5. Aktualne informacje dotyczące wymagań technicznych są dostępne na stronie: playpuls.pl, w zakładce Pomoc.
 6. Administrator informuje, że za transmisję danych obejmujących korzystanie z Serwisu Playpuls.pl może zostać  naliczona opłata zgodna z cennikiem operatora GSM, który świadczy usługi  telekomunikacyjne dla danego Użytkownika Serwisu Playpuls.pl.

§ 5. Zakres i warunki ogólne Usługi VoD.

 1. Korzystanie z Usługi VoD dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych i nie służących działalności zarobkowej.
 2. Usługa VoD jest świadczona jako usługa nieodpłatna.
 3. Dostęp do Usługi VoD uzyskiwany jest przez Użytkownika przez otwarcie odpowiedniej strony www.
 4. Usługa VoD nie umożliwia kopiowania lub utrwalania Materiałów udostępnionych w ramach Usługi VoD.
 5. W ramach Serwisu playpuls.pl Użytkownik może uzyskać dostęp do następującej Usługi VoD:
  1) Usługa „Pojedynczy Materiał” - dostęp do wielokrotnej i nieograniczonej liczby odtworzenia jednego Materiału wskazanego w Serwisie Playpuls.pl, jako pojedynczy Materiał w Czasie Dostępu;
  2)  Usługa „Catch-up” lub „Last minute” – dostęp do jednorazowego lub wielokrotnego odtworzenia jednego Materiału przez Czas Dostępu. Po upływie podanego w Serwisie playpuls.pl  Czasu Dostępu, może nastąpić zakończenie udostępniania danego Materiału, zmiana jej charakteru lub zmiana zasad jej udostępniania;
  3) inna Usługa udostępniana w ramach czasowej promocji w sposób i na zasadach określonych w Załączniku do Regulaminu dotyczącego tej Usługi.

§ 6. Warunki dostępu do Materiałów oznaczonych, jako „18+”

 1. Każdy Użytkownik Serwisu playpuls.pl rozpoczynając korzystanie z Usługi oznaczonej „18+”, mogącej zawierać treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (tj. mających ukończone 18 lat), oświadcza tym samym, że ma ukończone 18 lat, zapoznał się z treścią ostrzeżenia zamieszczonego na stronach oznaczonych „18+” dotyczących możliwości kontaktu z treściami przeznaczonymi wyłącznie dla osób pełnoletnich (w szczególności treściami o charakterze drastycznym, wulgarnym czy pokazującym przemoc) i akceptuje, że korzystanie ze stron zawierających treści dla osób pełnoletnich dopuszczalne jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat, które czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 2. Materiały oznaczone jako „18+” są dostępne tylko dla Użytkownika playpuls.pl, który dokonał rejestracji i potwierdził swoją pełnoletniość.
 3. Potwierdzenie pełnoletniości Użytkownika playpuls.pl następuje przez odznaczenie check boxa z oświadczeniem o pełnoletniości.
 4. Korzystając z opcji potwierdzenia pełnoletniości Użytkownik Serwisu playpuls.pl upoważnia Administratora do weryfikacji pełnoletniości i wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i korzystanie z tej informacji przez Administratora w ramach Serwisu, w celu korzystania z Materiałów oznaczonych jako „18+”.
 5. Po potwierdzeniu pełnoletniości Użytkownika playpuls.pl, Administrator przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika playpuls.pl, indywidualne hasło umożliwiające autoryzowany dostęp Użytkownika do Materiałów oznaczonych jako „18+”.
 6. Pełna aktywacja hasła, o którym mowa w ust. 5, wymaga akceptacji linku przesłanego wraz z hasłem, co oznacza wyraźne potwierdzenia przez Użytkownika Serwisu playpuls.pl, że zapoznał się z zasadami udostępniania Materiałów oznaczonych jako „18+” oraz, że nie będzie udostępniał hasła, ani Materiałów oznaczonych jako „18+”, osobom do tego nieuprawnionym.

§ 7. Obowiązki Użytkowników i ograniczenia dotyczące korzystania z Serwisu playpuls.pl

 1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Regulaminu, Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisu playpuls.pl Użytkownikowi, który:
  1. wykorzystuje Serwis playpuls.pl do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  2. utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu playpuls.pl, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu playpuls.pl;
  3. podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł innych Użytkowników Serwisu playpuls.pl, w tym podejmowanie prób nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł;
  4. udostępnia swój login i hasło innych Użytkownikom Serwisu playpuls.pl lub osobom nieuprawnionym;
  5. zamieszcza w Serwisie playpuls.pl skrypty i programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu playpuls.pl;
  6. stosuje urządzenia lub oprogramowanie umożliwiające korzystanie z danej usługi dostępnej w Serwisie playpuls.pl osobom nie będącym Użytkownikami tej usługi w Serwisie playpuls.pl zgodnie z Regulaminem playpuls.pl;
  7. narusza postanowienia Regulaminu playpuls.pl.

§ 8. Prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne.

 1. Materiały i treści, będące przedmiotem Usług VoD w Serwisie playpuls.pl podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
 2. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i Materiałów zawartych w Serwisie playpuls.pl w zakresie funkcjonowania Serwisu playpuls.pl dysponuje Administrator bądź inny wskazany w Serwisie playpuls.pl podmiot trzeci.
 3. Utrwalanie, kopiowanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Użytkownika w Materiały dostępne w ramach Usługi VoD, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu, jest zabroniona i skutkuje odpowiedzialnością prawną.

§ 9. Reklamacje

Reklamacje na działanie Serwisu playpuls.pl oraz poszczególnych usług w ramach Serwisu play puls.pl mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy na stronie playpuls.pl

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin playpuls.pl wchodzi w życie z dniem 01.08.2014 r.